Realizacja projektów społeczno-edukacyjnych

Statut

Statut Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych
z siedzibą w Poznaniu.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.
Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Poznaniu.

§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 

§ 6.
Cele i obszary programowe Stowarzyszenia :
1.wspieranie rozwoju produkcji i rozpowszechnianie programów radiowych, a w szczególności reportaży radiowych,
2. integracja środowiska producentów i dziennikarzy radiowych,
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
4. organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
5. działania z zakresu promocji sportu powszechnego, sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych,
6. działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej, badawczej oraz wydawniczej z zakresu profilaktyki uzależnień,
8. prowadzenie działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży – publikacja wydawnictw i czasopism, organizacja wydarzeń,
9. prowadzenie działalności na rzecz interesów dzieci i młodzieży w środowiskach opiniotwórczych, administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych,
10. działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej,
11. wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży stypendiami oraz wspieranie inicjatyw dziecięcych i młodzieżowych,
12. do obszarów programowych działalności Stowarzyszenia należy:
1) Integracja europejska – między entuzjazmem a sceptycyzmem
2) Internet – nowa gospodarka i nowe wyzwania
3) Przedsiębiorczość i ekonomia
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu
5) Idea samorządności w warunkach państwa obywatelskiego
6) Organizacje pozarządowe – aktywność w trzecim sektorze
7) Edukacja i tworzenie szans edukacyjnych
8) Kształtowanie postaw prozdrowotnych
9) Środowiska mniejszościowe – w Polsce i na świecie
10) Różne oblicza historii i współczesności: reportaż, dokument, esej radiowy

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
2) inicjowanie i realizowanie projektów w zakresie produkcji programów radiowych,
3) doradztwo i pomoc prawną oraz szkolenia,
4) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
5) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
6) prowadzenie działalności wydawniczej,
7) organizację zjazdów, sympozjów, konferencji i warsztatów radiowych,
8) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
9) współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
10) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność towarzyską, kulturalną i rekreacyjną,
11) organizowanie kampanii społecznych,
12) produkcję programów edukacyjnych, profilaktycznych,
13) internet.

§ 8.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Szczegółowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:
– wydawanie gazet (22.12 Z PKD)
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13 Z PKD)
– działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22 Z PKD)
– przetwarzanie danych (72.30 Z PKD)
– działalność związana z bazami danych (72.40 Z PKD)
– prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20 I PKD)
– działalność związana z tłumaczeniem i usługami sekretarskimi (74.83 Z PKD)
– działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84 A PKD)
– działalność radiowa i telewizyjna (92.20 Z PKD)
– działalność organizacji profesjonalnych (91.12 Z PKD)
– działalność agencji informacyjnych (92.40 Z PKD)
– pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05 Z PKD)
3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona bez wyodrębniania organizacyjnego.
4. O wyznaczeniu miernika podziału kosztów wspólnych decyduje Prezes Zarządu w drodze odrębnego Zarządzenia.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych pracująca w rozgłośni radiowej lub współpracująca z rozgłośnią radiową na zasadzie współpracownika lub producenta. Członkiem zwyczajnym może być także osoba fizyczna nie współpracująca z żadną Rozgłośnią radiową. O jej przyjęciu na wniosek dwóch już przyjętych członków decyduje Zarząd.
2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Przyjęciu członków zwyczajnych honorowych i wspierających decyduje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) czynnego i biernego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
5) Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
d) rozliczania się z zadań realizowanych dla Stowarzyszenia,
e) doskonalenia swoich umiejętności w zakresie produkcji programów radiowych,
f) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
g) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
określone w § 11 ust. 1 pkt 3-4.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11ust. 2 pkt 1-7.

§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1-3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§ 14.
1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich powołanie odbywa się w głosowaniu zgodnie z § 17 ust. 9 pkt 2.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 16.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 17.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. 1) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu członków Stowarzyszenia.
2) W przypadku odwoływania i powoływania statutowych władz Stowarzyszenia wymagana jest decyzja 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania przy zachowaniu quorum: połowa Członków Stowarzyszenia plus jeden.
3) Pkt 2 ust. 9 nie stosuje się w przypadku powoływania statutowych władz Stowarzyszenia po upływie każdej kadencji. Powoływanie władz statutowych po upływie każdej kadencji następuje zwykłą większością głosów.

§ 18.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Uchwalenie statutu i jego zmian,
2) Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
5) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

§ 19.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§ 20.
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na Zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się od 1 do 3 członków Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu jest to: Prezes Zarządu. W przypadku dwuosobowego są to: Prezes Zarządu oraz Wiceprezes. W przypadku trzyosobowego Zarządu są to: Prezes Zarządu i 2 Wiceprezesi Zarządu. Jeżeli uchwała o powołaniu Zarządu nie stanowi inaczej, funkcję Skarbnika pełni Prezes Zarządu
3. Prezesa i członków zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

§ 21.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 23.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§ 25.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) Składki członkowskie,
2) Darowizny, zapisy i spadki,
3) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) Dotacje.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26.
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są:
– podpis Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego,
– podpis Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 27.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga decyzji 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania przy zachowaniu quorum: połowa członków Stowarzyszenia plus jeden.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).